Auwd baek

Plaats: 
Beek

Ach, Baek zwa auwd,
wo ich zwa veul van hauwt.
Van hoes en sjtraot en sjteeg,
wo ich zaog 't ièsjte leeg.

Och, Baek zwa sjaon,
doe spans veur mich de kroan.
Wo ich gaon of sjtaon of sjtaek
ich denk altied aan mien Baek.