Alleloejah

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Nico Ploum
Album: 
'Aod óp Nui met Nico Ploum' - Marlstone Recordings bv - CDL 9717
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

Heer, doe sjenkes ós 't leëve,
maachets ós oes vleesj en blód,
Joofs ós oge um tse kiekke,
joofs ós kleier, kap en hod,
joofs d'r mónk ós um the sjprèche
mit 't oer vier hoeëte diech.
Heer, vie zinge alleloejah
doarum jans alling vuur diech.

Refrein:
Alleloejah alleloejah alleloejah
vuur d'r heer doe bis bedankt
Alleloejah alleloejah alleloejah
vuur d'r heer doe bis bedankt

Vuur die hóngeddoezend jaaf
en al dat jóds va ózze heer
zinge vier 't alleloeja
en dat zinge vier da jeer
Alleloejah alleloejah alleloejah
vuur d'r heer doe bis bedankt

Heer, doe joofs ós broeëd en wasser,
joofs ós sjtere, zon en d'r mond,
joofs ós joare, monde, wèche,
joofs minute en de sjtond,
loots ós kriesje, loots ós laache,
joofs ós vräud en joofs ós leed,
bij dat alles, alleloejah,
woa me jeet en woa me sjteet.