Allein veur diech

Tekst: 
Leo Timmers
Album: 
Zoondagskind - Marlstone Recordings bv
Plaats: 
Maastricht

Noe zoe lang al, en zoe zeker weet iech tot's te bei miech bis.
Iech zeen diech, iech veul diech en weit wat gelökkig is.

Leefde, same zoonder horizon, altied en iewig,
deis diech miech leefde beleve, bei diech sjeint altied de zon.
In leefde en vrundsjap bis diech miene kompagnon.
Leefde, same vaan biennen oet veur diech roop iech 't oet:

Wat's diech vraogs, wat's diech wèls,
dat daon iech veur diech, allein veur diech.
Es diech reups, es diech zeuks,
bin iech hei veur diech, allein veur diech.

Zoe lang geleije al höb's diech miech dien vrow gemaak,
trouw en gedöldig höb's diech us gelök bewaak.
Leefde, same vaan binne oet veur diech roop iech 't oet.
Leefde, same vaan binne oet veur diech roop iech 't oet.