Allein veur diech

Tekst: 
Leo Timmers
Artiest: 
Beppie Kraft

Noe zoe lang al, en zoe zeker
weet iech tot’s te bei miech bis.
Iech zeen diech, iech veul ciech
en weit wat gelökkig is.

Leefde, same zoonder horizon, altied en iewig,
deis diech miech leefde beleve
bei diech sjeint altied de zon
in leefde en vrundsjap
bis diech miene kompagnon.
Leefde, same vaan biennen oet veur diech roop iech ‘t oet:

Wat’s diech vraogs, wat’s diech ws
dat daon iech veur diech allein veur diech.
es diech reups, es diech zeuks
bin iech hei veur diech allein veur diech.

Zoe lang geleije al
höb’s diech miech dien vrow gemaak trouw en gedöldig.
höb’s diech us gelök bewaak.
Leefde, same vaan binnen oet veur diech roop Iech ‘t oet.

Leefde, same vaan binne oet veur diech roop iech ‘t oet.
Wat’d diech vraogs, wat’s diech wèls
dat daon iech veur diech allein veur diech,
Es diech reups, es diech zeuks.
bin iech hei veur diech, allein veur diech.