Allein

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
J.G.M.Coenen
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
FietseFreem - 'Gere Gedoon' - Marlstone CDL 9425
Plaats: 
Maastricht

Allein, boerum bin iech noe weer allein ?
Boerum deegs diech miech toch zoe 'n pijn ?
Höb iech diech neet genóg gegeve ?
Allein, boerum waors diech toch zoe gemein ?
Boerum deegs diech miech toch zoe 'n pijn ?
Want zónder diech kin iech neet leve.

Veur miech waors diech de groete 'liefde' in mie leve.
Zoe väöl gelök dat had iech noets verwach.
Iech höb dat gelök neet lang kinne beleve,
want diech gings eweg, wee had dat noe gedach.

't Leve heet noe gaaroet geine zin veur miech,
want daag en nach dink iech allein nog mer aon diech.