Al huits doe vouwe in 't jezich

Tekst: 
Henk Strüver
Muziek: 
J. Langen
Artiest: 
K.K.K. De Sjtèchneëlsjer
Album: 
'Kirchröatsjer tiengel-tangel' - P.B.R.-Studio
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1988

Refrein (2x) :
Al huits doe vauwe in 't jezich en ing vratsel op dieng naas,
doch bleufs doe mienge sjats.
Wat vier beleëfd hant, joare lank, durch leef en leed, hank i hank,
dat is jebeeseld i mie hats.

Iech wees, 't jeëve voäl sjunner meëdjer op dis welt.
Iech wees, doe bis nit riech, den doe has ja jaar jeë jeld.
Doe has vuur miech ummer jezörgd, dat is 't intsiege wat tselt,
dat is wat miech à diech jevelt.

Vier hant òch waal ens krách jehat, dat hueët òch derbij.
Vier hant evvel òch sjpass jehat, mit al die joekserij.
Vier zunt òch hü noch bij-enee en trotsdeem veule vier os vrij,
en dat jeët noeëts, noeëts mieë vuurbij.