Adieë wa!

Tekst: 
Ad Papousek
Muziek: 
Ad Papousek
Artiest: 
Sjpaskloeb Durchee
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2007

D'r Prins weëd oesjeróffe óp d'r Maat,
Joa dat is Kirchroa.
En óp d'r zokkel sjteet d'r Joep en laacht,
Joa dat is Kirchroa.
Mar dat is nog nit alles wat vier hant,
tswai wöadsjer, doavuur zunt vier weltbekankd.

Weltbekankd ? Wat is dat dan ? Kóm zaan 't dan !

Vier zage jans jeweun Adieë Wa !
en junt da flot ing wieëtsjaf wieër.
Vier zage jans jeweun Adieë Wa !
Bye bye en tsjüs, flaich bis de nieëkste kier.
Jans Limburg wees da ee dink jans jewis,
dats doe 'ne richtieje Kirchröadsjer bis.
Vier zage jans jeweun Adieë Wa !
Bye bye en tsjüs, flaich bis de nieëkste kier.

Vöal moezziekkeersjer ziet me óppen sjtroas,
Joa dat is Kirchroa.
Balónge danse fliessieg óp de moas,
Joa dat is Kirchroa.
Mar dat is nog nit alles wat vier hant,
tswai wöadsjer, doavuur zunt vier weltbekankd.

Weltbekankd ? Wat is dat dan ? Kóm zaan 't dan !

D'r 'Sjwatse Kater' en d'r 'Jode Sjteer',
Joa dat is Kirchroa.
Zes peffele en e jleësje beer,
Joa dat is Kirchroa.
Mar dat is nog nit alles wat vier hant,
tswai wöadsjer, doavuur zunt vier weltbekankd.

Weltbekankd ? Wat is dat dan ? Kóm zaan 't dan !