Aa zumpelveld han iech mie hats verlore

Tekst: 
Peter Bartholomé
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
't Mullebaachkoeër
Plaats: 
Simpelveld

Refrein:
Aa Zumpelveld, aa Zumpelveld han iech mie hats verlore.
I Zumpelveld, i Zumpelveld, want doa bin iech gebore.
Va Zumpelveld, va Zumpelveld, ja, doa kom iech vandan.
Iech bin enge richtige Woeësj-Joep en dat ving iech gans normaal.

Wie iech gebore woeët, doe zaat mieng mam:
'Vier hant enge Woeësj-Joep vuur carnaval'.
Zoeë bin iech drin gerolt en dat goong gans rasch,
want i Zumpelveld, doa is veul spass.

Jaa, mit de carnaval, daa is get mang,
daa steet gans Zumpelveld i vuur en vlam.
Want went der prins daa kunt, stunt vier paraat,
en roffe neu A-laaf.