50 Joar

Tekst: 
Jack Poels
Muziek: 
Jack Poels
Artiest: 
Rowwen Hèze
Album: 
Rodus & Lucius - RHAM
Plaats: 
America
Jaartal: 
2006

't Is neet te zeen, mar 't is echt woar
deze jong wuurd bijna vieftig joar
niks mier an doon, net wat geej zegt
't kwaam aaltied op zien bien terecht

op nakse veut dor 't werme zand
ik haj van hiel veul 'n klein bitje verstand
de tied di kroop, 't koard hing slap
ik leep oaver stroat als enne leage lap
totdat iemand zei: ‘als ik leas dan bin ik riek’
iene tekst, ien woard, ik docht: ‘din het geliek’
't waas mar ien zin, gen groet gebaar
't zit allemoal hiel simpel in elkaar

want ik heb mar ien liedje
ik heb mar ien verhaal, altied 't zelfde liedje
mar ien plats woar ik miene mosterd haal

dan ging 't hard, d'n tied di vloog
en ik de klappe kreeg wurrum ik vroog
de blik vuroet, 't ging altied door
tot ik de macht oaver 't steur verloor
ik zaag 't burdje ‘stop’ soms net iets te laat
ik haj enne harde kop als 't teagezaat
mar de muziek en de gitaar
die heelde steeds 't zaakje bij elkaar

en toen, din daag, ik wos ni wat ik zaag
't veld stong vol, en ze klapte allemoal
allemoal vur os, we keke elkaar aan
en zage dat 't kos, os eige liedje in os eige taal
osse eige, veilige, heilige graal

weej goan altied door, van os het niemand last
mar weej halde wal os eige ritme vast
in de moat als de fanfaar
loepe weej al joare langs elkaar