‘t Sneijt Konfettie

Tekst: 
Marc Ruijters
Muziek: 
Marc Ruijters
Artiest: 
IECH & die Anger Tswei
Plaats: 
Bocholtz
Jaartal: 
2012

Refrein:
‘t Sjneijt konfettie en iech rof alaaf
3 klure valle oes d’r himmel eraaf
Roeë, jeal en jrung
Nea wat zunt die klure sjun
‘t Sjneijt konfettie en iech rof alaaf
3 klure valle oes d’r himmel eraaf
Roeë, jeal en jrung
Wat zunt die vastelaovendsklure sjun

Iech jeleuvet mieng eege ooge nit
Wie iech wakker woeët zoog iech ee komiesj lit
Wie iech de jordienge toen han opjemaat
Han iech mich ieësj ins kapot jelaat

Va vruijt rammelet ‘t janse jebung,
Den boesse woar alles roeë, jeal en jrung
Oes ‘t hüsje, ram vroeë en jans bevreijt
Róffet iech: ‘t hat 3 klure jesjneijt!

De janse welt verendert en weëd jekluurt
De vastelaovendsjekke hant noe de welt jehuurt
Iech sjrei alaaf teëge de welt,
Wil karnaval nit misse, vuur jee jeld

Hoort bij: