Ós kats is voet

Tekst: 
Hans Stelzman sr. en Sjeän Wetzels
Muziek: 
Frans Engels
Artiest: 
Frans Engels, Hans Stelzman sr. en Eugene Wetzels
Album: 
Batailles Carnavallade 2 - Omroep Limburg OL53-199801
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1950

Vier hauwe heem ing sjtaatse kats, jong, jong dat woar jet nets.
Va onge wies, va oave sjwats, die koam os voet noe lets.
't Janse hoes sjtong op d'r kop, vier hant os jek jezoeët.
En jinne joof 't roffe op, wat woare vier i noeëd.

Refreng:
Miem, miem, miem, miem, os kats is voet, ocherm woa is dat deer ?
Iech jleuf ze is werm op d'r sjtreuf, vier hauwe ze zoeë jear.
Miem, miem, miem, miem, os kats is voet, ocherm woa is dat deer ?
Iech jleuf vier zint os kets-je kwiet, dat roazementsieg deer !

n' Kater oes de noabersjaf, op heur ee eugs-je hauw.
Flits is ze noen op wandersjaf, en ruft miejauw, miejauw.
Dat miemsje hauw 't jod bij os, wea hai ziech dat jedaat ?
Die kats tse zieë, dat woar ing los, ze hat ziech dun jemaat.

't Is noen sjtil heem i-jen hoes, de muus die hant hun sjpas,
en laache sjtil ziech i-jen voes, ze hant va deur jing las.
Ze danse lustieg oppen dusj en zint oes rand en band.
Van 't oavends sjpieë bis 't mörjens vrug, wail vier jing kats mieë hant.