Ós hats brent

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Wiel Hamers en Arno Ypelaar
Artiest: 
D'r Letste Sjrai
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2007

jinne helt ós teëje, de remme die junt los
wenste mit ós mit wilst doeë da kunste mar bij ós
va mörjens bis d'r oavend bis deep in de naat
d'r hillieje Arnoldus hat ós mennieg beer jebraat
't is jód vuur d'r hammer en jód vuur 't hats
los d'r laudi fleute en treën 'm óp d'r sjtats
sjnap diech de noaberin of de sjunste pöl
sjudde mit die batse en sjudde mit die böl

Refrein:
zoelang wie ós hats nog brenne deed
zoelang wie nog droek óp d'r kessel sjteet
zoelang wie vier alles kenne jeëve
maache vuur sjpas en hoade van 't leëve
(bis dat de welt verjeet, bis dat de welt verjeet)

vier drinke ós dat beersje en óch waal tswai of drei
wenste mit ós mit wilst doeë da kunste mar d'rbij
los d'r kraan mar lofe, zets de moezziek óp
hang diech an d'r lüeter of sjtel diech óp d'r kop
werp de zörg eroes, 't is vuur d'r jouwe tswek
hoal de sjpas erin en sjpring wie inne jek
wat ze d'r uvver zage dat is doch jans ejaal
de zörg die zunt nit wiechtieg, mar de sjpas die is dat waal

vier heëve hoeëg de jlazer, jidderenne deë deed mit
de oma jeet vuurop, oane remme oane lit
d'r opa hat ziech an de tieëk ee pleëtsje oes jezoeët
't Sjenke op d'r poekel mit de erm en bee in loeët
duch watste jeer dees en duch 't mit plezeer
jiddere daag is karneval en vier dat mit ee beer
't leëve is tse kót um sjtil tse blieve sjtoa
zoelang d'r Herjod tsow lieët, blieve vier mar joa