áftraejlied

Tekst: 
RoRoGeHaPé
Muziek: 
RoRoGeHaPé
Artiest: 
de Opa's
Plaats: 
Arcen

Refrein:
Kôm d'r beej, Kôm d'r beej, kôm d'r beej,
welkôm beej ôs alde prinseclub.
Kôm d'r beej, kôm d'r beej, kôm d'r beej,
jao d'r vaelt d'r os wer unne in de slup.
Keus-te dieg wât moëjes winse, dân dât dieg de alde prinse,
dien OPA-jeske kômme bringe, en d'r ok nag wât beej zinge.
Zônne gôjje, woord gezônge, hâje weej nag noeit gehad,
mâr beej ôs, beej ôs guf 't die zât

Prins van Ârce is un hiële iër,
dât gebeurt dieg ech mâr iëne kiër.
't Gánse jaor de parel vân de kei,
dât mâkste vân-ze-leave nimmer mei.
Mâr dân toch, staon weej hârdôp te zinge,
kôm beej ôs, dân hôf-ste neet te springe.
Âs prins wört diech iën keigood jaor gegaeve,
mar OPA bees-te vör 't laeve.

Nae dit liedje zinge weej heer neet,
vör de prins daen in de watte leet.
Weej winse eúm 'n hiël moëj prinsejaor,
wies vollegend jaor, dân is-ie vör ôs klaor.
Vollegend jaor stiët daen in de finale,
en dân kômme weej eúm ôk wer hale.
Dân zings ôk doé wât weej dieg nów al winse,
waer OPA beej de alde prinse.